درر پایان نامه می بایست صفحات اولیه بدون شماره و صفحات فهرست با حروف شماره گذاری شود و صفحات متن با عدد باشند.لطفا ایجاد این نوع شماره گذاری را توضیح دهید

فرض کنید شما یک پایان نامه دارید که 10 صفحه است. شما میخوای صفحات 1 تا 4 شماره صفحه نخوره، صفحات 5 تا 8 حروف ابجد باشه و 9 تا 10 هم شماره بخوره